Tagged with Winston Phan Đào Nguyên

Mối Thâm Tình Của Nguyễn Đình Chiểu Dành Cho Phan Thanh Giản

Mối Thâm Tình Của Nguyễn Đình Chiểu Dành Cho Phan Thanh Giản

Winston Phan Đào Nguyên PHẦN I Lý Do Cho Sự Ra Đời Của Cuốn Sách Này Cuốn sách này khởi đầu là một bài tham luận cho cuộc Hội Thảo về Nguyễn Đình Chiểu với chủ đề “Giá trị văn hóa và nhân văn của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay” … Tiếp tục đọc