Tagged with Toàn trị

Quyền kiểm soát Kinh tế và Chủ nghĩa Độc tài Toàn trị

Quyền kiểm soát Kinh tế và Chủ nghĩa Độc tài Toàn trị

Friedrich August von Hayek* Trích từ Sách Con đường Dẫn đến Tình trạng Nô dịch “Quyền kiểm soát sự sản sinh của cải là quyền kiểm soát của chính đời sống con người.” – Hilaire Belloc Hầu hết những nhà hoạch định vốn là những người đã nghiêm túc suy xét những khía cạnh thực tiển những công việc của … Tiếp tục đọc