Tagged with tam điểm

Thuyết âm mưu về hội kín Illuminati

Thuyết âm mưu về hội kín Illuminati

Nguyễn Trần Ai Cách Mạng Hoa Kì khởi lên năm 1775. Cách Mạng Pháp bùng nổ ngày 14.7.1789. Ngày 1.5.1776 Weishaupt thành lập hội kín Đắc Quang (Illuminati) sau đây xin gọi tắt là ĐQ, chuẩn bị và lợi dụng hai cuộc Cách Mạng này.  Tại Pháp, nhà huyền học Đức Jacob Bohme (1575-1624) ảnh … Tiếp tục đọc