Tagged with sôn trường giang

Tộc Hán hai miền Nam Bắc Trung Quốc

Tộc Hán hai miền Nam Bắc Trung Quốc

TS. Trần Phú Huệ Quang Tộc Hán là một dân tộc tương đối phức tạp về kết cấu. Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển trong suốt thời kỳ lịch sử luôn mang tính động, tức luôn thay đổi liên tục về kết cấu, do tiếp xúc và dung hợp trường kỳ giữa các tộc … Tiếp tục đọc