Tagged with Raymond Williams

Chủ nghĩa duy vật văn hóa của Raymond Williams

Chủ nghĩa duy vật văn hóa của Raymond Williams

Phương Lựu Trong nền lý luận phê bình văn nghệ phương Tây hiện đại (kể cả hậu hiện đại) có một hiện tượng đặc biệt là khuynh hướng theo chủ nghĩa Mác phương Tây (Western marxism) với đặc trưng cơ bản là không theo chủ nghĩa Lênin. Cho dù như đây là tư tưởng tư … Tiếp tục đọc