Tagged with Petrus Ký

Nhân việc dựng tượng Petrus Ký ở San Jose, California, nghĩ về một bài thơ cũ

Nhân việc dựng tượng Petrus Ký ở San Jose, California, nghĩ về một bài thơ cũ

Winston Phan Đào Nguyên Ngày 5 tháng 1 năm 2019 vừa qua, tại San Jose, California, có một sự kiện: đó là lần đầu tiên tại hải ngoại, một pho tượng đồng của Petrus Trương Vĩnh Ký đã được dựng lên. Nhân dịp này, tôi chợt nhớ tới pho tượng toàn thân bằng đồng của … Tiếp tục đọc