Tagged with nguyễn trường

Hoa Kỳ và Châu Mỹ La Tinh

Hoa Kỳ và Châu Mỹ La Tinh

Nguyễn Trường Bài viết là một biên khảo dựa trên hai tác phẩm cùng một tác giả, Greg Grandin, Giáo sư sử học, New York University: Empire’s Workshop:Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism và The Colonial Massacre: Latin America in the Cold War. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Hoa … Tiếp tục đọc