Tagged with nguyễn thái học

Việt Nam Quốc Dân Đảng với sự chuyển hóa của phong trào dân tộc trong những năm 20

Việt Nam Quốc Dân Đảng với sự chuyển hóa của phong trào dân tộc trong những năm 20

PGS.TS.  Nguyễn Văn Khánh Có một điều không cần bàn cãi: Việt Nam Quốc Dân Đảng được thành lập vào cuối năm 1927 là kết quả và sản phẩm của sự vận động và phát triển của  phong trào dân tộc ở Việt Nam những năm sau chiến tranh thế giới thứ I. Nhưng còn … Tiếp tục đọc