Tagged with Nguyễn Kim

Nguyễn Hoàng –  Bốn trăm năm nhìn lại

Nguyễn Hoàng – Bốn trăm năm nhìn lại

Trần Viết Ngạc 1. Nguyễn Phúc tộc thế phả chép về Nguyễn Hoàng có đoạn: “Năm Ất Tỵ (1545) đức Triệu Tổ mất, lúc này ngài 21 tuổi, được tập phong tước Hạ Khê Hầu… Đời Lê Trang Tông, ngài được tấn phong tước Đoan Quận công, khi Trịnh Kiểm chuyên quyền, ám hại Lãng … Tiếp tục đọc