Tagged with Nguyễn Hữu Bài

Nguyễn Hữu Bài (1863 – 1935)

Nguyễn Hữu Bài (1863 – 1935)

Nguyên Hương N.C Tài liệu Tập San Định Hướng, Reichstett, Pháp Xuất thân chỉ là một sĩ nhân, một người có học thức thường, không đỗ đạt bảng nhãn thám hoa, cũng không kế nghiệp cha truyền con nối chức trọng quyền cao, nhưng bằng năng lực tinh thần, bằng trí thông minh mẫn tiệp, … Tiếp tục đọc