Tagged with Nguyễn Hải Kế

Đại Việt thời Lê Sơ

Đại Việt thời Lê Sơ

  NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ – MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CĂN BẢN CỦA NỀN TẢNG CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI PGS. TSKH. Nguyễn Hải Kế  I)       BỐI CẢNH CHUNG Sau ngày “Bình Ngô đại cáo”, kỉ nguyên mới của nước Đại Việt bắt đầu. Sử gọi 100 năm giai đoạn … Tiếp tục đọc