Tagged with Ngô Sĩ Liên

Ngô Sĩ Liên Còn Có Ẩn Ý Nào Khác Chăng?

Ngô Sĩ Liên Còn Có Ẩn Ý Nào Khác Chăng?

 Vấn Đề Về Các Sự Phân Biệt Trong Thế Kỷ Mười Lăm  O.W. WOLTERS NGÔ BẮC dịch Lời người dịch:  Tác giả công trình nghiên cứu này — một học giả Tây Phương hàng đầu về lịch sử Việt Nam thời Lý-Trần-Lê – đã dùng lăng kính của chính trị thực tế (real politik) của Tây … Tiếp tục đọc