Tagged with Ngô Đình Nhu

Nhóm khởi xướng “Cuộc cách mạng nhân vị” : Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và sự trỗi dậy của Đảng Cần Lao

Nhóm khởi xướng “Cuộc cách mạng nhân vị” : Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và sự trỗi dậy của Đảng Cần Lao

Edward Miller Edward Miller Người dịch: Vĩnh Long LỜI GIỚI THIỆU –Năm 2010, Văn Phòng Sử Gia (Office of The Historian) thuộc Sở Công Vụ(Bureau of Public Affairs) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳcó tổ chức một cuộc Hội thảo quốc tế tại George C. Marshall Conference Center tại Washington DC trong hai ngày 29 … Tiếp tục đọc