Tagged with một cơn gió bụi

Tấm lòng cụ Trần Trọng Kim với đất nước

Tấm lòng cụ Trần Trọng Kim với đất nước

Đào Ngọc Phong 17 tháng 4 năm 1945 đến nay 17 tháng 4 năm 2016 là 71 năm kỷ niệm ngày Thủ Tướng Trần Trọng Kim ra mắt quốc dân một hội đồng nội các do chính Cụ chọn lựa mà chính Hoàng Đế Bảo Đại và Viên Tối Cao Cố Vấn Nhật Yokohama đều … Tiếp tục đọc

Học giả Trần Trọng Kim

Học giả Trần Trọng Kim

Trần Văn Chánh Tản mạn về Trần Trọng Kim qua những trang hồi ký Qua một số tập hồi ký và tài liệu loại khác có được trong tay, tác giả cố gắng trình bày tương đối đầy đủ và khách quan hơn so với quan điểm “chính thống” về nhân vật lịch sử Trần … Tiếp tục đọc