Tagged with Miền Bắc

Miền Bắc dưới mắt Trương Vĩnh Ký

Miền Bắc dưới mắt Trương Vĩnh Ký

 Nguyễn Văn Trung Từ nhan đề chúng ta đã biết được rõ thời gian tác giả viết bản văn. Tác giả cho in lần đầu tại nhà in Guilland et Martinon bằng quốc ngữ, 32 trang. Văn bản mà chúng tôi được đọc là ấn bản trong Bulletin de la Société des études indochinoises (nouvelles … Tiếp tục đọc