Tagged with Lý triều tân biên

Lý triều tân biên: Cao Tông và Huệ Tông

Lý triều tân biên: Cao Tông và Huệ Tông

Đặng Thanh Bình Dẫn nhập: Trong các bài trước tôi có đề cập tới các sự kiện liên quan đến Dự Tông, Thần Tông, Anh Tông. Đây là bài cuối trong nhóm các bài về Lý triều tân biên. Bài viết này đề cập đến các sự kiện liên quan tới Cao Tông và Huệ … Tiếp tục đọc