Tagged with Lý Thái Tông

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 9

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 9

  Lý Thái Tông [1028-1054] Hồ Bạch Thảo              Niên hiệu: Thiên Thành:1028-1033 Thông Thụy:1034-1038 Càn Phù Hữu Đạo: 1041 Minh Đạo:1042:1042-1043 Thiên Cảm Thánh Vũ: 1044 Sùng Hưng Đại Bảo 1053   Ngược dòng thời gian, hãy bàn sang lãnh vực ngoại giao giữa hai nước Trung Việt. Tục Tư Trị Trường Biên chép … Tiếp tục đọc