Tagged with Loạn 12 sứ quân

Nhìn lại Loạn 12 sứ Quân

Nhìn lại Loạn 12 sứ Quân

Đặng Thanh Bình * Vị trí của Loạn 12 sứ quân trong lịch sử Việt Nam: Năm 880, Khúc Thừa Dụ chiếm giữ Phủ đô hộ, truyền qua Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ. Năm 930, Nam Hán chiếm Tĩnh Hải Quân. Năm 931, Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán, giữ Tĩnh Hải Quân. … Tiếp tục đọc