Tagged with Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci (1452 – 1519)- Biểu tượng của tinh thần Phục Hưng

Leonardo Da Vinci (1452 – 1519)- Biểu tượng của tinh thần Phục Hưng

Phạm Văn Tuấn Leonardo da Vinci là một thiên tài lỗi lạc về mọi phương diện. Ông khảo cứu mọi vấn đề, thấu triệt tất cả rồi nghĩ ra nhiều dụng cụ, máy móc và nhiều sáng kiến của ông đã đi trước nền Khoa Học thời bấy giờ khiến cho vào thời đại của … Tiếp tục đọc