Tagged with Lecomte Du Nouy

Lecomte Du Nouy bình luận về thuyết tiến hóa

Lecomte Du Nouy bình luận về thuyết tiến hóa

Trích từ sách Lecomte Du Nouy & Học Thuyết Viễn Đích (1968) Nguyễn Văn Thọ Pierre André Léon Lecomte du Nouy sinh ngày 20.12.1883 tại Paris. Cha là một kiến trúc sư lỗi lạc, mẹ là một nữ văn sĩ. Năm 27 tuổi ông đậu tiến sĩ luật. Về tín ngưỡng ,Ong không tin có phép lạ … Tiếp tục đọc