Tagged with Lê Thành Khôi

Đọc bản dịch của ông Nguyễn Nghị quyển  Lịch Sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX của Giáo sư Lê Thành Khôi

Đọc bản dịch của ông Nguyễn Nghị quyển Lịch Sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX của Giáo sư Lê Thành Khôi

 Phạm Trọng Chánh*                 Là môn sinh Gs Lê Thành Khôi, tôi rất cảm động và trân trọng công việc làm của ông Nguyễn Nghị. Dịch quyển Lịch sử Việt Nam của Gs Lê Thành Khôi không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng thú thật khi đọc bản dịch, tôi lấy làm thất vọng vì … Tiếp tục đọc