Tagged with Lê Thái Tổ

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 82

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 82

Vua Lê Thái Tông [3] Hồ Bạch Thảo Trước đây nhà Minh chỉ phong cho các Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông  Quyền trông coi quốc sự; bấy giờ triều đình nước ta muốn nhà Vua được phong Vương như các triều đại trước; nên dùng Thượng thư bộ Lễ, Đào Công Soạn, người giỏi … Tiếp tục đọc

Truyền thuyết “Hồ Hoàn Kiếm”- Một cách đọc liên văn bản

Truyền thuyết “Hồ Hoàn Kiếm”- Một cách đọc liên văn bản

Lê Thời Tân, Nguyễn Văn Phương, Dương Văn Duyên Áp dụng cách đọc liên văn bản văn hóa (thư tịch và truyền khẩu), bài viết triển khai phân tích kết cấu truyền thuyết “Hồ Hoàn Kiếm”. Trên cơ sở đó bài viết cũng đồng thời nêu một phán đoán về tên gọi “Hồ Gươm”.             … Tiếp tục đọc