Tagged with lê quýnh

Lê Quýnh

Lê Quýnh

Một nhà nho chống Pháp bị bắt cuối thế kỷ  XIX Nguồn: Georges Buis & Charles Daney: Quand les Français découvraient l’Indochine Paris: Herscher, 1981 tr. 39 Nguyễn Duy Chính 我輩頭可斷,髮不可薙,皮可削,服不可易也。 Ngã bối đầu khả đoạn, phát bất khả thế,  bì khả tước, phục bất khả dịch dã.[1] (Bọn ta đầu có thể chặt, [nhưng] tóc không thể … Tiếp tục đọc