Tagged with Kinh Kha

Nguyễn Du qua cầu Dự Nhượng và qua quê cũ Kinh Kha

Nguyễn Du qua cầu Dự Nhượng và qua quê cũ Kinh Kha

TS Phạm Trọng Chánh                 Trên đường đi sứ, Nguyễn Du đi qua Tấn Dương trong khoảng thời gian 21-9 đến 4-10 năm Quí Dậu (1813) ; nơi đây Nguyễn Du qua cầu Dự Nhượng và viết hai bài thơ : Dự Nhượng kiều chủy thủ hành (bài hành về chiếc gươm ngắn của Dự Nhượng) và … Tiếp tục đọc