Tagged with Hoài Nam Tử

Sách Hoài Nam Tử và cái chết của Lưu An

Sách Hoài Nam Tử và cái chết của Lưu An

Phạm xuân Hy Sách ” Hoài Nam Tử 淮 南 子 ” cũng còn gọi là ” Hoài Nam Hồng Liệt 淮 南 鸿 烈 ” , là tên của một cuốn cổ thư của Trung Hoa, được viết vào khỏang đầu thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên, là một kiệt tác, được các … Tiếp tục đọc