Tagged with Đặng Văn Ngữ

Tự thuật  của Giáo sư Đặng Văn Ngữ

Tự thuật của Giáo sư Đặng Văn Ngữ

Tự thuật  của Giáo sư Đặng Văn Ngữ  từ nhỏ đến khi về nước tham gia Kháng Chiến (1910 – 1949) Trong cuộc chỉnh huấn tại chiến khu Việt Bắc năm 1954, giáo sư Đặng Văn Ngữ có viết một bản tự thuật về cuộc đời của mình. Năm 1988 gia đình đã cho công … Tiếp tục đọc