Tagged with Đại NamThực Lục Tiền Biên

Giải Mã Đại NamThực Lục Tiền Biên

Giải Mã Đại NamThực Lục Tiền Biên

Nguyễn Lục Gia Đại Nam thực lục tiền biên là bộ chính sử họ Nguyễn được biên soạn trên quan điểm Nho gia và đặt trong quan hệ phiên thần – thượng quốc giữa Nam triều với Đế chế Trung Hoa. Từ đó, một số vấn đề không có lợi cho mối quan hệ hai nước, nhất là cách hành … Tiếp tục đọc