Tagged with cộng hòa

Cuộc cách mạng Pháp 1789

Cuộc cách mạng Pháp 1789

Phạm Văn Tuấn Trong khoảng thời gian từ năm 1760 tới năm 1840, vai trò của nước Pháp trên thế giới rất quan trọng. Nếu không có sự can thiệp quân sự của người Pháp tại Bắc Mỹ, người Mỹ chưa chắc đã giành được Độc Lập và Tự Do từ người Anh để rồi … Tiếp tục đọc