Tagged with cao điểm 1509

Trận Lão Sơn trong cuộc chiến tranh biên giới Trung – Việt năm 1984

Trận Lão Sơn trong cuộc chiến tranh biên giới Trung – Việt năm 1984

Trần Trung Đạo Dịch từ Internet China Defence Lời người dịch: Cuộc chiến Việt Trung lần thứ nhất xảy ra từ năm 1979 đã chấm dứt. Cả hai bên, vì những lý do khác nhau, đều hạn chế không cho dư luận thế giới và nhân dân của họ biết về những sự thật của cuộc … Tiếp tục đọc