Tagged with cách mạng văn hóa

Cách mạng văn hóa là tội của ai?

Cách mạng văn hóa là tội của ai?

Hidematsu Hiyoshi[1] (trao đổi với giáo sư Mao Vu Thức) Trong thời đại Mao Trạch Đông, dân chúng không có quyền tự do ngôn luận, tự do theo đuổi nghề nghiệp, tự do cư trú và tự do đổi nơi cư trú. Điều mà người dân có thể làm chỉ là sự phục tùng. Bởi … Tiếp tục đọc