Tagged with Trần Thừa

Trần triều nghi vấn: Quốc mẫu Trần Thị

Trần triều nghi vấn: Quốc mẫu Trần Thị

Đặng Thanh Bình Việt sử lược chép: “Kỷ Tị [1209] Rước vương tử Thầm lên ngôi ở tại nhà đó. Lúc bấy giờ, gia thần của Sảm là Lưu Thiệu nói với Nguyên Tổ và người Giao Hào là Phạm Ngu rằng: Thầm tuy lớn nhưng là con thứ, Sảm tuy bé nhưng là con … Tiếp tục đọc