Tagged with Phạm Đình Lân

Việt ngữ thuần Việt?

Việt ngữ thuần Việt?

 Phạm Đình Lân Trên thế giới có đến 6.900 ngôn ngữ khác nhau bao gồm ngôn ngữ chính thức và các thổ ngữ. Trung Hoa và Ấn Độ là hai quốc gia rộng lớn và đông dân. Trung Hoa có từ 400 đến 500 thổ ngữ khác nhau. Ấn Độ có 2.000 thổ ngữ. Hiến … Tiếp tục đọc