Tagged with Nguyễn Phúc Chu

Thiền sư Đại Sán với chúa Nguyễn Phúc Chu

Thiền sư Đại Sán với chúa Nguyễn Phúc Chu

Khi sang Quảng Nam, thiền sư Đại Sán được chúa Nguyễn Phúc Chu nhất mực trọng dụng. Đáp lại tấm thịnh tình đó, thiền sư Đại Sán cũng có những đóng góp không nhỏ trong việc thay đổi tình hình Phật giáo Đàng Trong cũng như tư tưởng chính trị của chúa Nguyễn Phúc Chu Tiếp tục đọc