Tagged with Hồ Bạch Thảo

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 89

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 89

Vua Lê Thánh Tông [3]  Hồ Bạch Thảo Ngày 17 tháng giêng năm Quang Thuận năm thứ 5 [23/2/1464], Vua Anh Tông nhà Minh mất; 5 hôm sau vào ngày 28/2/1464 Vua Hiến Tông lên ngôi:  “Mùa xuân, tháng giêng, ngày 17, vua Anh Tông nhà Minh băng. Ngày 22, [15b] Thái tử Kiến Nhu lên ngôi, đổi … Tiếp tục đọc

Lịch Việt Nam thời Vua Quang Trung, Quang Toản và cách đổi sang ngày tháng Dương lịch

Lịch Việt Nam thời Vua Quang Trung, Quang Toản và cách đổi sang ngày tháng Dương lịch

Hồ Bạch Thảo Vua Càn Long ban sắc phong cho Vua Quang Trung tước Quốc vương vào ngày ngày 21 tháng 6 năm Càn Long thứ 54 [12/8/1789], sau đó sai Sứ thần Thành Lâm mang sắc đến nước ta. Thành Lâm cho biết lễ tuyên phong cử hành vào ngày 15 tháng 10 [1/12/1789], … Tiếp tục đọc