Tagged with Hồ Bạch Thảo

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 81

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 81

Vua Lê Thái Tông [2] Hồ Bạch Thảo Nhân lễ tết Nguyên Đán, năm Thiệu Bình thứ 2, nhà Vua dẫn các quan bái yết Thái miếu, rồi thiết triều: “Năm Ất Mão, Thiệu Bình thứ 2, tháng giêng, ngày mồng 1 [29/1/1435], vua dẫn các quan tới bái yết Thái miếu. Khi về cung, mặc … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 74

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 74

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (11) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo  Sau chiến thắng tại Chi Lăng, Cần Trạm, tiêu diệt đạo quân cứu viện của Liễu Thăng; Bình định vương sai gửi thư đến Thành sơn hầu Vương Thông, phân tích cho y cơ hội cuối cùng để rút quân trở về, mang lại … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 73

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 73

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (10) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo  Thành Xương Giang tọa lạc tại thị xã tỉnh Bắc Giang hiện nay; trước khi bị đánh chiếm vào ngày mồng 8 tháng 9 [28/9/1427], Bình định vương đã mấy lần cho mang thư dụ. Sau đây là bức thư thứ nhất, trong Quân … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 72

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 72

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (9) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo Đề phòng lực lượng quân Minh sắp sang cứu viện Vương Thông, vào tháng 4 năm Bình Định vương thứ 10 [27/4-25/5/1427]; Bình định vương Lê Lợi ra lệnh tu sửa ải Lê Hoa, tại thượng nguồn sông Lô; cùng canh giữ và kiểm … Tiếp tục đọc