Tagged with chính phủ Trần Trọng Kim

Chính phủ Bảo Đại – Trần Trọng Kim từ 17/4 đến 25/8 năm 1945 – Phần 2

Chính phủ Bảo Đại – Trần Trọng Kim từ 17/4 đến 25/8 năm 1945 – Phần 2

Phần 2 (từ 31/7 đến 25/8/1945) bài này trích dịch Chương 6 và 7 cuốn Việt Nam 1945 của David Marr. Lưu ý phần chú thích của tác giả cũng có nhiều thông tin thú vị. Tiếp tục đọc

Chính phủ Trần Trọng Kim

Chính phủ Trần Trọng Kim

Trần Gia Phụng Sau khi vua Bảo Đại công bố Bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ngày 11-3-1945, Phạm Quỳnh cùng toàn thể thượng thư sáu bộ trong triều đình Huế xin từ chức. Vua Bảo Đại triệu tập nhân sĩ khắp nước đến gặp, để thăm dò việc thành lập chính phủ mới. TRẦN TRỌNG … Tiếp tục đọc