Tagged with lý cao tông

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 24

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 24

Lý Cao Tông [1176-1210]  Hồ Bạch Thảo Trinh Phù:1176-1185 Thiên Tư Gia Thụy:1186–1201 Thiên Gia Bảo Hựu:1202-1204 Trị Bình Long Ứng:1205-1210   Vào đầu năm 1176, Thái tử Long Cán lên ngôi, đổi niên hiệu là Trinh Phù, lúc mất đặt miếu hiệu là Cao Tông; tôn mẹ là Đỗ Thị làm Chiêu thiên chí … Tiếp tục đọc