Tagged with Hiệp định ÉLYSÉE

Hiệp định Pháp-Việt ngày 8 tháng 3 năm 1949 (Hiệp định Élysée)

Hiệp định Pháp-Việt ngày 8 tháng 3 năm 1949 (Hiệp định Élysée)

Bản dịch của Nguyễn Quốc Vĩ Thư của Tổng Thống Cộng Hòa [Pháp], Tổng thống Liên Hiệp Pháp đề ngày 8 tháng 3 năm 1949: Tổng Thống Cộng Hòa Pháp Paris, ngày 8 tháng 3 năm 1949 Thưa Hoàng Thượng, Ngài đã đưa ra ý là muốn thấy các nguyên tắc liên quan đến sự Toàn … Tiếp tục đọc