Tagged with nhà lê sơ

Cống người vàng thế thân: Từ sử liệu chính thống đến truyền thuyết dân gian

Cống người vàng thế thân: Từ sử liệu chính thống đến truyền thuyết dân gian

TS Nguyễn Thanh Tùng Bài viết đặt vấn đề tìm hiểu hiện tượng tiến cống “người vàng thế thân” trong lịch sử bang giao Việt – Trung thời trung đại. Trong bài viết này, từ việc phân tích các sử liệu chính thống, quan phương (còn gọi là “chính sử”) ghi chép về việc cống … Tiếp tục đọc