Tagged with langxang

Quan hệ giữa sử thi Phả Đeng Nang Ày,  chuyện Pháya Khăn Khác (chúa Cóc)  với lễ hội Bun Băng Phay của người Lào

Quan hệ giữa sử thi Phả Đeng Nang Ày, chuyện Pháya Khăn Khác (chúa Cóc) với lễ hội Bun Băng Phay của người Lào

Phan Anh Tú Bài tham gia hội thảo Văn học Lào tháng 12 năm 2006 tại TP. HCM Sử thi Phả Đeng Nang Ày và truyền thuyết về Pháya Khăn Khác là những tác phẩm văn học dân gian của dân tộc Lào. Mặc dù cho đến nay, người ta vẫn chưa biết được gì về tác giả hay … Tiếp tục đọc