Tagged with Ấn Truyền Quốc

Chuyện chiếc Ấn Truyền Quốc của Nhà Nguyễn

Chuyện chiếc Ấn Truyền Quốc của Nhà Nguyễn

Võ Hương An Đọc lại Tam Quốc Trung Quốc, đất nước của huyền thoại, nên chuyện cái ấn truyền quốc cũng không ra ngoài bối cảnh đó. Ai đã từng đọc Tam Quốc Chí hẳn không quên đoạn nói về việc Tôn Kiên bắt được cái ấn quí hiếm này khi mang quân về Lạc Dương … Tiếp tục đọc