Văn minh Phương Tây:  Cuộc Cách mạng Công nghiệp và Thế giới Công nghiệp thế kỷ 19

Lê Quỳnh Ba chuyển ngữ. Công nghệ và sản xuất hàng loạt làm giảm nạn đói và mở ra mức sống cao hơn. Các nguồn năng lực mới và cải tiến các kỹ thuật sản xuất làm bắt đầu thời đại mở rộng công nghiệp. Đó là một thời kỳ tuyệt vời: đường sắt mạnh … Đọc tiếp Văn minh Phương Tây:  Cuộc Cách mạng Công nghiệp và Thế giới Công nghiệp thế kỷ 19