Tagged with Tích Dã

Thần tiên truyện: Truyền kỳ về Lão Tử

Thần tiên truyện: Truyền kỳ về Lão Tử

Tích Dã dịch Người dịch Tích Dã nói: “Lão Tử 老子 là tác giả lớn về tư tưởng Đạo gia 道家 ở thời xưa, tưới mát văn minh Trung Hoa hơn nghìn năm nay. Truyền kỳ về Lão Tử rất nhiều, tổng quát có sách Thái Bình quảng ký 太平廣記 thời Bắc Tống 北宋 có … Tiếp tục đọc