Tagged with phục hưng

Lịch sử văn minh Châu Âu (bài 5)

Lịch sử văn minh Châu Âu (bài 5)

Phục Hưng – Khi đại bàng vỗ cánh Tôn Thất Thông  CHLB Đức Bằng cách này hay cách khác, Phục hưng là thuật ngữ được dùng để diễn tả một khía cạnh đặc biệt của nền văn hóa châu Âu ở ngưỡng cửa năm 1500. Nền văn hóa đó khởi đầu cho lịch sử hiện đại … Tiếp tục đọc