Tagged with nhà nguyễn

Phan Thanh Giản

Phan Thanh Giản

PHAN THANH GIẢN HAY CUỘC HOÀ BÌNH DANG DỞ PHÁP VIỆT 15-07-1864 Văn Bá  Dưới ba Triều Nguyễn : Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, có một vị đại thần mà chúng ta ai cũng đều biết tiếng, cũng đều nhắc đến luôn, là Phan Thanh Giản. Vị đại thần ấy là một bậc nho tướng, … Tiếp tục đọc