Tagged with nhà nguyễn

Ai là thân phụ ngài Nguyễn Kim?

Ai là thân phụ ngài Nguyễn Kim?

Bảo Trâm Ai là thân phụ ngài Nguyễn Kim? Đây là một nghi án lịch sử mà dòng họ Nguyễn Phước Tộc chưa có kết luận thống nhất, nên hiện nay mỗi Hội Đồng Trị Sự Nguyễn Phước Tộc từng địa phương theo một tài liệu khác nhau để ghi vào gia phả.  Hội Đồng Nguyễn … Tiếp tục đọc

Phan Thanh Giản

Phan Thanh Giản

PHAN THANH GIẢN HAY CUỘC HOÀ BÌNH DANG DỞ PHÁP VIỆT 15-07-1864 Văn Bá  Dưới ba Triều Nguyễn : Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, có một vị đại thần mà chúng ta ai cũng đều biết tiếng, cũng đều nhắc đến luôn, là Phan Thanh Giản. Vị đại thần ấy là một bậc nho tướng, … Tiếp tục đọc