Tagged with Nguyễn Ngọc Lanh

Phan Châu Trinh đi trước thời mình sống

Phan Châu Trinh đi trước thời mình sống

(Bài viết nhân ngày giỗ thứ 90 cụ Phan Châu Trinh: 24-3-2016) Nguyễn Ngọc Lanh Nhân 90 năm ngày mất của nhân vật Dân ta quen lấy ngày mất của tiền nhân để tưởng nhớ. Hôm nay, 24-3-2016 là ngày giỗ – hơn nữa là ngày giỗ thứ 90 – của cụ Phan Châu Trinh, … Tiếp tục đọc