Tagged with Nguyễn Du

Nguyễn Du trên quê hương Lý Bạch

Nguyễn Du trên quê hương Lý Bạch

« ĐƯỜNG TRUNG HOA SÂU HIỂM, QUANH CO GIỐNG LÒNG NGƯỜI » « TRUNG TÍN THẢY KHÔNG NHỜ CẬY ĐƯỢC  » TS Phạm Trọng Chánh                                Nguyễn Du lấy bút hiệu là Thanh Hiên, kết hợp từ chữ Thanh, bút hiệu Thanh Liên của thi hào Lý Bạch(701-762), và chữ Hiên thường dùng của gia đình : Cha … Tiếp tục đọc