Tagged with nam bộ

Sự liên tục Lịch Sử trong nền Giáo dục của  miền Nam thời trước năm 1975

Sự liên tục Lịch Sử trong nền Giáo dục của miền Nam thời trước năm 1975

Gs Phạm Cao Dương Một trong những đặc tính căn bản của sinh hoạt ở Miền Nam thời trước năm 1975 nói chung và văn hóa miền Nam nói riêng là sự liên tục lịch sử. Nói như vậy không phải là trong thời gian này miền đất mà những người Quốc Gia còn giữ … Tiếp tục đọc