Tagged with Gia Định báo

Gia Định báo ở Thư viện Quốc Gia Pháp và những điều chưa biết

Gia Định báo ở Thư viện Quốc Gia Pháp và những điều chưa biết

  Võ Xuân Quế Gia Định báo (GĐB) là tờ báo chữ Quốc Ngữ đầu tiên ở Việt Nam. Cho đến nay, những người nghiên cứu đều nhất trí rằng GĐB ra số đầu tiên vào ngày 15/04/1865 ở Sài gòn và đình bản ngày 1/1/1910[1]. Tuy nhiên, chưa ai xác định được trong thời … Tiếp tục đọc