Tagged with Đại Nam

Tình thế của một dân tộc vay mượn (bài 1)

Tình thế của một dân tộc vay mượn (bài 1)

So sánh tình thế của Đại Nam và Việt Nam Lê Văn Tích           “Tìm hiểu lịch sử không chỉ giúp chúng ta hiểu biết về quá khứ mà còn đánh giá đúng hiện tại và, ở một mức độ nào đó, có thể đoán định được tương lai.” Ai đó đã nói đại thể … Tiếp tục đọc