Tagged with chúa nguyễn

Ai là thân phụ ngài Nguyễn Kim?

Ai là thân phụ ngài Nguyễn Kim?

Bảo Trâm Ai là thân phụ ngài Nguyễn Kim? Đây là một nghi án lịch sử mà dòng họ Nguyễn Phước Tộc chưa có kết luận thống nhất, nên hiện nay mỗi Hội Đồng Trị Sự Nguyễn Phước Tộc từng địa phương theo một tài liệu khác nhau để ghi vào gia phả.  Hội Đồng Nguyễn … Tiếp tục đọc